Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Domovy pro osoby se zdravotním postižením (§ 48)

Forma sociální služby

Pobytová:

Komu je služba určena

 • osoby s mentálním postižením

Věkové skupiny

 • starší děti (11 – 15 let)
 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • mladší děti (7 –10 let)
 • Dospělí (27 – 64 let) - do 35 let
 • dorost (16 – 18 let)
 • děti předškolního věku (1 - 6 let) - od 3 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 3721104
 • Druh služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením (§ 48)
 • Adresa: Moravská 814/2,79001 Jeseník
 • Telefon: 584409475, 606045084
 • E-mail: socialni@domovsnezenka.cz
 • Web: www.domovsnezenka.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Poskytujeme celoroční pobytovou sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením.

Cílová skupina: osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením.

Upřesnění cílových skupin:

- služba je poskytována osobám s mentálním postižením a/nebo kombinovaným postižením bez projevů poruch chování, které by narušovalo kolektivní soužití - kapacita 61 uživatelů.

- služba je poskytována osobám s mentálním postižením a/nebo kombinovaným postižením s významnou poruchou chování vyžadující specifickou úpravu prostředí a vysoce individualizovaný přístup - kapacita 12 uživatelů.

V rámci skupiny osob s kombinovaným postižením se vždy jedná o kombinaci postižení mentálního s přidruženým tělesným, zrakovým a sluchovým postižením, včetně osob s poruchou autistického spektra (PAS).

Služba není určena osobám s mentálním postižením v kombinaci s jiným druhem chronického duševního onemocnění.

Služba není určena osobám s mentálním a kombinovaným postižením narušujícím kolektivní soužití z důvodu problémového chování vyplývajícího ze závislostí na alkoholu či jiných návykových látkách.

Věková struktura cílové skupiny: 

děti předškolního věku (3 - 6 let)

mladší děti (7 - 10 let)

starší děti (11 - 15 let)

dorost (16 - 18 let), mladí dospělí (19 - 26 let)

dospělí (27 - 35 let)

Služba je poskytována i osobám starším 35 let, kterým služba začala být poskytována před dovršením tohoto věku a jejichž nepříznivá sociální situace nadále trvá a nemohla být vyřešena poskytováním jiné formy a druhem sociální služby.

2. Smysl, poslání a cíl služby

 

Základním posláním domova pro osoby se zdravotním postižením je poskytování sociální služby uživatelům s mentálním postižením a uživatelům s kombinovaným postižením, kteří nemohou z nejrůznějších důvodů žít ve svém přirozeném prostředí. Při poskytovaní sociální služby směřujeme ke zkvalitnění života uživatelů, zvýšení jejich soběstačnosti, a to takovým způsobem, který vede k důstojnému životu, pocitu jistoty a bezpečí.

 

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována na základě uzavřené písemné Smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo v případě nařízené ústavní výchovy, výchovného nebo předběžného opatření, na základě rozhodnutí soudu.

Poskytovaná služba zahrnuje tyto základní činnosti: a) poskytnutí ubytování (ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení), b) poskytnutí stravy (zajištění celodenní stravy v rozsahu 3 hlavních a 2 vedlejších jídel), c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, e) výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti, f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, g) sociálně terapeutické činnosti, h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Dále uživatelům zajišťujeme zdravotní, ošetřovatelskou a rehabilitační péči. Poskytujeme základní sociální poradenství. Nezaopatřeným dětem poskytujeme osobní vybavení (prádlo, šatstvo a obuv), drobné předměty běžné osobní potřeby a některé služby s přihlédnutím k jejich potřebám (stříhání vlasů, holení a pedikúra).

Ubytování je poskytováno v 1 až 4 lůžkových pokojích bez vlastního sociálního zařízení. Vybavení pokojů je individuální dle potřeb a zdravotního stavu uživatelů. Pokoje jsou vybaveny nábytkem domova. Uživatel si však vybavení spoluvytváří – volba barev při malování, vlastní doplňky, možnost drobného vlastního nábytku. Při poskytování služeb se vždy snažíme zajistit dostatečné soukromí uživatele. Pracovníci jsou povinni respektovat soukromé prostory uživatelů. Pokoje jsou uživatelům vždy přístupné, neuzamčené. Pokud uzamčené jsou, uživatelé mají klíče.

Praní prádla uživatelů, drobného prádla a lůžkovin je zajišťováno přímo v domově.

Stravování pro zaměstnance a uživatele zařízení je zajištěno formou vlastního závodního stravování. Strava uživatelům je rozvážena na jednotlivá patra a vydávána v jídelně každého domova. V případě, že uživatel nepožaduje zařízením připravenou stravu, má možnost si sám jídlo připravit v kuchyňce na 4. patře. O dohled či pomoc při vaření může požádat pracovníka příslušného domova. Jídlo pro uživatele je podáváno 5x denně. Dva dny v týdnu je možnost výběru ze dvou jídel. Jídelny jsou vybaveny lednicí, do které si mohou uživatelé uložit vlastní potraviny nebo již odebranou stravu, mikrovlnnou troubou a varnou konvicí.

Základem pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu je podpora soběstačnosti uživatele.

Pomoc při hygieně je uživatelům poskytována podle jejich individuálních potřeb. Koupelny a WC jsou společné na chodbách.

Pro rozvoj pracovních dovedností a zájmové činnosti jsou využívány tkalcovská, textilní, výtvarná a keramická dílna. S velkým zájmem je využívána cvičná kuchyňka nebo místnost pro muzikoterapii. Uživatelé mají k dispozici i PC sestavy se speciálními výukovými programy pro osoby s mentálním postižením.

K rozvoji pohybových aktivit slouží místnosti pro rehabilitační cvičení a vybavená zahrada. Zařízení má nově zrekonstruovanou vodoléčbu.

Domov zajišťuje i kulturní a společenské vyžití uživatelů. Plánované akce směřují k větší integraci uživatelů do společnosti, seznamování s prostředím běžného života, rozvoji poznání blízkého i dalekého okolí. Při plánování a uskutečňování všech aktivit jsou vždy respektovány zájmy, schopnosti a potřeby uživatelů.

Podporujeme udržení a rozvíjení osobních vazeb s rodinou, příbuznými, přáteli uživatele.

Pro dopravu uživatelů zařízení je využíván 9 místný automobil RENAULT TRAFIC, který je upraven pro dopravu 2 osob na invalidním vozíku a nájezdovou rampou.

Pomoc při uplatňování práv a obstarávání záležitostí uživatelů zajišťují zejména sociální pracovnice domova. Jednají se zájemci o službu, projednávají záležitosti spojené s nástupem i pobytem v domově. Jednají s rodinami, opatrovníky, soudy, úřady. Úzce spolupracují s klíčovými pracovníky uživatele a ostatními pracovníky v sociálních službách. Pomoc při nákupech osobních věcí uživatelů zajišťuje klíčový pracovník uživatele. Zařízení má zpracován postup pro předcházení střetu zájmů pracovníků a uživatelů domova, kterým se řídí. Postup v případě nespokojenosti s kvalitou či způsobem poskytování služby je řešen ve vnitřní směrnici domova. K anonymním připomínkám či stížnostem slouží i schránka důvěry. Každý uživatel se může se svými podněty, připomínkami i stížnostmi obrátit na kteréhokoliv zaměstnance domova. S uživateli pravidelně projednáváme jejich připomínky a návrhy k poskytované službě na „Setkáních uživatelů s pracovníky zařízení“.

Při poskytování služeb vycházíme z individuálních potřeb každého uživatele a klademe důraz na dodržování lidských práv a svobod. Proces definování osobních cílů uživatele je započat již při jednání poskytovatele se zájemcem o službu. Domov má vypracovanou Metodiku individuálního plánování, podle které službu individuálně plánuje. Každý uživatel má svého klíčového pracovníka. O individuálním plánování se vedou písemné záznamy. Individuální plán sestavuje klíčový pracovník s uživatelem a pracovním týmem.

 

4. Specifika služby

Komu službu neposkytujeme - důvody k odmítnutí uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby:

jestliže

* osoba žádá o sociální službu, kterou zařízení neposkytuje, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb (tzn. žadatel nesplňuje podmínky cílové skupiny),

* zařízení nemá dostatečnou volnou kapacitu k poskytnutí sociální služby,

* zdravotní stav žadatele vylučuje poskytnutí pobytové služby – jedná se o tyto stavy:

- zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,

- osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,

- chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

* osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, jsme vypověděli v době kratší 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Ubytování za 1 den: v 1-lůžkovém pokoji 240,- Kč, 2-lůžkovém pokoji 220,- Kč, 3-lůžkovém pokoji 215,- Kč, 4-lůžkovém pokoji 210,- Kč.

Strava celodenní: 3 - 6 let 185,- Kč/den, 6-12 let 195,- Kč/den, starší 12 let 205,- Kč/den.

Úhrada za péči se stanoví ve výši přiznaného příspěvku na péči.

Za kalendářní měsíc se pro účely stanovení úhrady za ubytování a stravu v zařízení považuje doba 30 dnů.

a)  - osoba, která není nezaopatřeným dítětem (je příjemcem invalidního důchodu)

     - a dítě, které je poživatelem sirotčích důchodů po obou rodičích

hradí úhradu za: ubytování, stravu a péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu. Úhrada za kalendářní měsíc se stanoví tak, že denní částka za ubytování a stravu se vynásobí 30. Pokud by uživateli po zaplacení úhrady za ubytování a stravu za kalendářní měsíc nezůstala částka alespoň 15% jeho příjmů, částka úhrady se sníží.

b) za služby poskytované nezaopatřenému dítěti hradí rodiče dítěte nebo rodič, kterému bylo dítě svěřeno rozhodnutím soudu do péče, popřípadě jiná fyzická osoba povinná výživou dítěte, úhradu za: stravu a za péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu.

Úhrada za kalendářní měsíc se stanoví tak, že denní částka za stravu se vynásobí 30. Pokud je zařízení vyplácen přídavek na dítě, snižuje se úhrada o jeho výši.

c) je-li dítě umístěno do zařízení na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy, výchovného opatření nebo předběžného opatření, stanoví úhradu za stravu a péči rozhodnutím obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu dítěte.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

75004097

Kontaktní údaje na poskytovatele