Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Charita Zábřeh - Středisko odlehčovacích služeb Zábřeh, Odlehčovací služby (§ 44)

Forma sociální služby

Terénní:

Komu je služba určena

 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
 • senioři
 • osoby s tělesným postižením

Věkové skupiny

 • starší děti (11 – 15 let)
 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Senioři (od 65 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • mladší děti (7 –10 let)
 • dorost (16 – 18 let)

Kontaktní údaje na službu

Další adresy služby

 • Adresa: Zámecká 19/11,78985 Mohelnice

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Poskytujeme odlehčovací službu lidem od 19-ti let a seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, mentálního či tělesného postižení a potřebují pomoc a podporu jiné osoby.

Okruh osob cílové skupiny:

 • Osoby s chronickým duševním onemocněním  (jedná se především o osoby trpící jakoukoli formou demence),
 • Osoby s mentálním postižením,
 • Osoby s tělesným postižením,
 • Senioři,

kteří se ocitají v nepříznivé sociální situaci.

Věková struktura cílové skupiny

 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • Mladší senioři (65 – 80 let)
 • Starší senioři (nad 80 let)

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Střediska odlehčovacích služeb Charity Zábřeh je zastoupit pečující osobu a poskytnout jí tak nezbytný čas k odpočinku, k zaměstnání nebo k vyřízení potřebných osobních záležitostí a umožnit lidem, o které je pečováno a kteří nemohou zůstat sami doma, setrvat co nejdéle v rodinném prostředí. Služba je poskytována v domácnosti osob žijících na území děkanátu Zábřeh (jižní polovina bývalého okresu Šumperk).     

Hlavním cílem služby je poskytnout osobám, které pečují o osobu blízkou čas pro odpočinek a zajištění osobních záležitostí tím, že zajistíme péči o jimi opečovávané osoby v jejich přirozeném prostředí a dle jejich zvyklostí.

Dílčí cíl služby: uživatel, který má zajištěnou péči na kterou je zvyklý a ve svém přirozeném prostředí, v době kdy si potřebuje pečující osoba vyřídit své záležitosti.

 

 

3. Nabízené činnosti

Základní služby

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
 • Pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 • Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 • Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
 • Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

       

 • Pomoc při osobní hygieně:
 • Pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • Pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 • Pomoc při použití WC,
 • Pomoc při zajištění stravy:
 • Zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
 • Pomoc při přípravě strav přiměřené době poskytování služby,
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
 • Doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na úřady a instituce a zpět,
 • Pomoc při obnovení, nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 • Sociálně terapeutické činnosti:
 • Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
 • Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
 • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
 • Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 • Podpora při zajištění chodu domácnosti.

4. Specifika služby

Služba je poskytována celoročně a nepřetržitě (sedm dní v týdnu) dle potřeby uživatele, bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí uživatele (převážně v jeho domácnosti). Doba a rozsah osobní asistence závisí na míře podpory, věku uživatele, na jeho aktuálních potřebách a kapacitních možnostech poskytovatele.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Všední dny 7 - 19 hod. - 90Kč/hod.

Všední dny 7 - 19 hod. + víkendy a svátky - 100Kč/hod.

Fakultativní činnost

ANO

Osobní přeprava je poskytována jako doplňková činnost k základním službám odlehčovacích služeb. Je možné ji poskytnout pouze za předpokladu, že uživatel služby nemůže využít jiný dopravní prostředek či přepravu nemůže zajistit rodina.

Architektonická bezbariérovost

ANO

Zázemí služby je bezbariérové.

Bezbariérovost závisí na úpravě domácnosti klientů, kde je služba poskytována.

Název poskytovatele

Charita Zábřeh

IČ poskytovatele

42766796

Kontaktní údaje na poskytovatele