Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Chráněné bydlení, Chráněné bydlení (§ 51)

Forma sociální služby

Pobytová:

Komu je služba určena

 • senioři
 • osoby s mentálním postižením

Věkové skupiny

 • Senioři (od 65 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

CÍLOVÁ SKUPINA   

Dospělé osoby od 18 let do 64 let s lehkým a středním mentálním postižením, případně s přidruženým tělesným postižením.

     Uvedená věková hranice je směrodatná pro přijetí nových zájemců do služby. Stávající uživatel může nadále využívat službu chráněné bydlení i po překročení této věkové hranice nezmění-li se zásadním způsobem jeho dosavadní míra podpory a bude-li to v souladu s posláním služby a s jeho osobními cíli směřující k jeho dalšímu rozvoji.

 

      Senioři od 65 let věku se sníženou soběstačností z důvodu chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení, jejichž dospělé dítě zároveň využívá stejnou pobytovou službu chráněného bydlení.

 

Službu neposkytujeme osobám:

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém nebo jiném specializovaném zařízení,
 • které nejsou schopny pobytu v zařízení z důvodu závažného akutního infekčního onemocnění,
 • které vyžadují neustálou zdravotní péči,
 • osobám s poruchou autistického spektra,
 • osobám s těžkým smyslovým postižením.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Charita Prostějov poskytuje v Domově Daliborka pobytovou službu chráněné bydlení, která umožňuje lidem v produktivním věku s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením, či v kombinaci s postižením tělesným, získat v bezpečném prostředí praktické dovednosti potřebné pro samostatný život z oblastí financí, volného času, vztahů, péče o sebe sama, stravy, komunikace a z oblasti chodu domácnosti, aby mohli následně vést samostatný život dle svých možností a schopností mimo naše zařízení. Poskytujeme chráněné bydlení také seniorům, kteří jsou jejich rodiči.

Vizí služby je odborně a efektivně na základě křesťanských hodnot poskytovat podporu a péči svým uživatelům s důrazem na maximální míru samostatnosti v chráněném bydlení, které vytváří přirozené podmínky pro běžný život.

     Cílem služby pro dospělé osoby od 18 let do 64 let s lehkým a středním mentálním postižením, případně s tělesným postižením, je osvojení a udržení potřebných dovedností a návyků, aby mohli vést samostatný a bezpečný život dle svých možností a schopností mimo naše zařízení.

     Cílem služby pro seniory je dosažení a zachování samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti dle svých stávajících schopností a možností, které vedou k opětovnému sociálnímu začlenění do běžné společnosti.

     Kritéria a způsob hodnocení cílů služby jsou vždy specifikovány v Akčním plánu služby na daný rok.

3. Nabízené činnosti

Poskytnutí ubytování (včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování)

V případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení.

 • jednolůžkový byt,
 • vícelůžkový byt .

 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy)                                          

Stravné je účtováno včetně nápojů a podle skutečně odebrané stravy. Strava je zajištěna dodavatelsky.

 • strava racionální celodenní (snídaně, oběd, svačina, večeře)  
 • strava dietní (snídaně, oběd, svačina, večeře)

 

Poskytované jednotlivé úkony péče

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti
 • pomoc při údržbě domácích spotřebičů
 • podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami   

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 • zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání
 • podpora v oblasti partnerských vztahů
 • podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
 • podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

Sociálně terapeutické činnosti

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

4. Specifika služby

Charita Prostějov poskytuje v Domově Daliborka pobytovou službu chráněné bydlení, která umožňuje lidem v produktivním věku s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením, či v kombinaci s postižením tělesným, získat v bezpečném prostředí praktické dovednosti, aby mohli následně vést samostatný život dle svých možností a schopností mimo naše zařízení. Poskytujeme chráněné bydlení také seniorům, kteří jsou jejich rodiči. Cílem služby pro dospělé osoby od 18 let do 64 let s lehkým a středním mentálním postižením, případně v kombinaci s tělesným postižením, je osvojení a udržení potřebných dovedností a návyků, aby mohli vést samostatný a bezpečný život dle svých možností a schopností mimo naše zařízení. Cílem služby pro seniory je dosažení a zachování samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti dle svých stávajících schopností a možností, které vedou k opětovnému sociálnímu začlenění do běžné společnosti.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Ceník poskytované služby chráněné bydlení

dle zákona č.108/2006 Sb. s platností od 1. 1. 2019

Poskytnutí ubytování (včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování)

V případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení.

 • jednolůžkový byt 200 Kč/den za osobu,
 • vícelůžkový byt 180 Kč/den za osobu.

 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy)                                          

Stravné je účtováno včetně nápojů a podle skutečně odebrané stravy. Strava je zajištěna dodavatelsky.

 • stravu celodenní 170 Kč/den,

                      snídaně  30 Kč

                      oběd       75 Kč

                      svačina   15 Kč

                      večeře    50 Kč

 

Úhrada za poskytnuté jednotlivé úkony péče činí 120,- Kč/hodinu

     Platba za jednotlivé úkony péče je účtována podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění tohoto úkonu. Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí dle skutečně odebraného času: 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti
 • pomoc při údržbě domácích spotřebičů
 • podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami   

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 • zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání
 • podpora v oblasti partnerských vztahů
 • podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
 • podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

Sociálně terapeutické činnosti

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

Fakultativní činnost

ANO

Doprava služebními automobily Charity Prostějov

Doprava služebními automobily Charity Prostějov - cena za použití osobního automobilu pro potřeby uživatele (odvoz domů, k lékaři, do zaměstnání, na úřady, za službami, na sportovní a kulturní akce a zpět, popř. stěhování atd.) činí 8,- Kč / 1 km.

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Charita Prostějov

IČ poskytovatele

44159854

Kontaktní údaje na poskytovatele