Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Poradny pro rodinu Olomouckého kraje, Odborné sociální poradenství (§ 37)

Forma sociální služby

Ambulantní:

Komu je služba určena

 • rodiny s dítětem/dětmi
 • osoby v krizi
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

Věkové skupiny

 • Bez omezení věku

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 1016631
 • Druh služby: Odborné sociální poradenství (§ 37)
 • Adresa: Na Vozovce 622/26,77900 Olomouc
 • Telefon: 582345013
 • E-mail: stejskalova@ssp-ol.cz
 • Web: www.ssp-ol.cz

Další adresy služby

 • Adresa: Dukelská 436/15,79001 Jeseník
 • Adresa: Velká Dlážka 541/44,75002 Přerov
 • Adresa: Purgešova 1399,75301 Hranice
 • Adresa: Na Vozovce 622/26,77900 Olomouc
 • Adresa: Bezručovo nám. 474/9,79601 Prostějov
 • Adresa: Palackého 3040/2,78701 Šumperk

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Okruh osob, kterým je sociální služba určena, a specifikace cílových skupin:

a) Rodiny s dítětem/dětmi

Jedná se o jednotlivé klienty (dítě, rodič, pěstoun apod.) nebo častěji skupiny klientů (rodiče, rodiče a dítě/děti, členové širší rodiny atd.), kteří se ocitli v situaci

 • která ohrožuje běžný život jejich rodiny, zejména s nepříznivým dopadem na děti
 • která je mimo schopnost klientů úspěšně ji řešit pouze vlastními zdroji bez odborné podpory

b) Osoby v krizi v souvislosti s řešením rodinné nebo párové problematiky nebo vznikem nepříznivých sociálních situací, které s touto oblastí souvisí

Jedná se o jednotlivé klienty či skupiny klientů (partnerský, manželský pár nebo členové rodiny), jejichž současná nepříznivá sociální situace

 • je vnímána jako krizová, tj. s vysokým rizikem ohrožení jejich běžného života, s rizikem možného sociálního vyloučení
 • souvisí s rodinnou či vztahovou problematikou nebo na ni dopadá
 • je mimo schopnost klientů úspěšně ji řešit pouze vlastními zdroji bez odborné podpory

c) Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, které souvisí s rodinnou situací dítěte, nebo na ni negativně působí

Klienty jsou děti a mládež,

 • jejichž vývoj je ohrožen působením sociálně problematického prostředí souvisejícího s rodinným systémem a
 • jsou tak vystaveni zvýšenému riziku sociálního vyloučení.

Poradna pro rodinu s těmito klienty primárně neřeší problematiku sociálně patologických jevů (např. neřešíme závislost klienta na návykových látkách, automatech, sektě, násilí atd.), ale podporuje klienty, aby vlastními silami zvládli zmírnit či odstranit negativní dopad těchto jevů na svůj běžný život. Podporujeme je v jejich následném začlenění do běžného života, v opětovném začlenění do rodiny nebo v jejich krocích směrem k budování vlastní zdravé rodiny či vztahu.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním sociální služby odborné sociální poradenství - Poradny pro rodinu Olomouckého kraje (dále OSP PPR OK) je podpora rodin, párů a jednotlivců při samostatném zvládání nepříznivých sociálních situací souvisejících s rodinným či partnerským životem. Podpora je poskytována prostřednictvím odborného psychologického a sociálně -právního poradenství ambulantní formou.

Za nepříznivé situace, při jejichž řešení nabízí poradny odbornou podporu, jsou považovány zejména:

 • Rodina s problémy ohrožující její základní funkcí a běžný život jejich členů, tj. poruchy vztahů mezi rodiči a dětmi, vztahů v širší rodině, vztahů rodiny a jejího sociálního okolí apod.
 • Situace související s rozvodem či rozpadem partnerství a jejich následky na běžný život rodiny a jejich členů, především s ohledem na zájmy a potřeby dětí.
 • Manželské a partnerské krize, akutní i chronické, způsobující narušení běžného života partnerů.
 • Specifické rizikové situace, týkající se rodin s dětmi v náhradní rodinné péči (např. kontakty s biologickými rodiči, adaptace dítěte na fakta o důvodech NRP, podpora řešení traumat spojených s NRP, podpora a provázení při procesu získávání dítěte do NRP), které mohou zvýšit riziko sociálního vyloučení.
 • Ohrožení běžného života rodin a zvýšení rizika jejich sociálního vyloučení důsledky sociálně nežádoucích jevů, zejména:
  • narušení rodinného systému výskytem domácího násilí, syndromu CAN (zneužívání, týrání a zanedbávání).
  • narušení rodinného systému závislostním jednáním člena rodiny (např. alkoholismus, drogová závislost, gamblerství, workoholismus, patologická citová závislost apod.)

U těchto situací poradna neřeší problematiku samotných sociálně patologických jevů, ale podporuje klienty ve zvládnutí dopadů  těchto jevů na jejich běžný rodinný a vztahový život.

 • Ohrožení běžného života rodin v důsledku osobní problematiky uživatele, např. nezaměstnanosti, ztráty bydlení, poruchy sociální adaptace, sociálního traumatu.

Cíle zaměřené na podporu pozitivních změn na straně uživatele:

 1. Uživatel, který využije sociální službu OSP PPR OK, se orientuje ve své nepříznivé sociální situaci natolik, že dokáže při jejím řešení využívat své přirozené zdroje.
 2. Uživatel, který využil naši odbornou podporu, je schopen být při řešení své nepříznivé sociální situace aktivní a samostatný a není nadále závislý na sociální službě. V optimálním případě má uživatel dostatek kompetencí k tomu, aby dokázal v budoucnu nepříznivým sociálním situacím i předcházet nebo alespoň zmírňovat jejich dopad.

Cíle zaměřené na podporu udržitelnosti, rozvoje a kvality služby:

 1. Zájemci o službu OSP PPR OK a její uživatelé mají zajištěnu dostatečnou místní a časovou dostupnost pro její využití.
 2. Způsob poskytování OSP PPR OK a zejména přístup odborných pracovníků poraden dosahuje vysoké odborné a profesionální úrovně a kvality.

3. Nabízené činnosti

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - Sociálně terapeutické činnosti - Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a a při obstarávání osobních záležitostí Činnosti jsou nabízeny prostřednictvím psychologického a sociálně - právního poradenství při podpoře rodin, párů a jednotlivců při zvládání nepříznivých životních situací, zejména: rodinné problémy, situace související s rozvodem či rozpadem partnerství, manželské a partnerské krize, specifické rizikové situace týkající se rodin s dětmi v náhradní rodinné péči, ohrožení rodin v důsledku sociálně nežádoucích jevů.

4. Specifika služby

Služba je poskytována na území Olomouckého kraje v bývalých okresních městech Olomouc, Jeseník, Prostějov, Přerov a Šumperk. Je poskytována odbornými pracovníky - sociálními pracovníky a psychology. Zásady služby: - Respekt a rovný přístup - Individuální přístup - Diskrétnost - Dobrovolnost - Odbornost - Podpora nezávislosti klienta - Bezplatnost - Flexibilita

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Úterý  :  08:00-15:00
   Středa  :  08:00-17:00
   Pondělí  :  08:00-17:00
   Pátek  :  08:00-15:00
   Čtvrtek  :  08:00-15:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Sociální služba je poskytována bezplatně

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

75004437

Kontaktní údaje na poskytovatele