Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Osobní asistence, Osobní asistence (§ 39)

Forma sociální služby

Terénní:

Komu je služba určena

 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením

Věkové skupiny

 • starší děti (11 – 15 let)
 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • mladší děti (7 –10 let)
 • dorost (16 – 18 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina služeb osobní asistence jsou osoby s tělesným postižením nebo s tělesným postižením s přidruženým handicapem (lehké mentální postižení, chronické či duševní onemocnění) starší 7 let, které si nejsou schopny zajistit své potřeby bez pomoci druhé osoby.

Služby neposkytujeme lidem s těžkým mentálním postižením, s duševním onemocněním vyžadujícím akutní psychiatrickou péči, neslyšícím nebo  hluchoslepým lidem, lidem s agresivním chováním a  lidem závislým na drogách či jiných omamných látkách, osobám závislým na alkoholu či nadměrně a opakovaně alkohol konzumujícím.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním sociální služby osobní asistence Spolku Trend vozíčkářů Olomouc je umožnit lidem se zdravotním postižením (s tělesným handicapem, případně v kombinaci s jiným postižením) žít běžným způsobem života a využívat možností jako ostatní členové společnosti. Dále jim napomáhat v uvědomění si a uplatňování vlastní vůle při rozhodování o způsobu a směřování svého života.

Osobní asistence poskytovaná Trendem vozíčkářů je služba, jejímž cílem je umožnit člověku se zdravotním postižením (zejména s tělesným, popř. tělesné postižení s přidruženým handicapem - lehké mentální postižení, chronické či duševní onemocnění) být v co největší možné míře soběstačným, samostatným, zodpovědným za svůj život, nezávislým na svých blízkých a udržovat společenský kontakt. Uživatel je dle svých individuálních schopností a možností schopný s pomocí osobního asistenta zajistit své životní potřeby (obstará si osobní hygienu, domácnost, orientuje se doma i venku, zvládne si vyřídit běžné záležitosti, zapojí se do společenských akcí apod.).

3. Nabízené činnosti

Služba poskytuje následující základní činnosti: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc a podpora při podávání jídla a pití, při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru, při přesunu na lůžko nebo vozík, b) pomoc při osobní hygieně - při úkonech osobní hygieny, při použití WC, c) pomoc při zajištění stravy, při přípravě jídla a pití, d) pomoc při zajištění chodu domácnosti - s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí, s nákupy, e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - pomoc a podpora rodině v péči o dítě, při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity.

Fakultativní činnosti: 

- krizová osobní asistence, 
- výměna duše u mechanického vozíku

4. Specifika služby

Službu osobní asistence poskytujeme klientům:

 • S místem bydliště na území města Olomouce a ve spádových oblastech zóny MHD 71
 • Klientům s bydlištěm v rámci ČR s výkonem osobní asistence na území města Olomouc, či alespoň se začátkem a koncem výkonu OA na území města Olomouc v dosahu zóny MHD 71

Jiné varianty po domluvě s koordinátory služby vzhledem k personální kapacitě

Uživatelé služby zadávají své požadavky do pátku 9:00 hod na následující týden.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Služba osobní asistence je zpoplatněna následujícím způsobem - 130,-/1 hod základních činností(pracovní dny pondělí až pátek 6-22h), 135,-/1hod víkendy, svátky a pracovní dny v čase 22-6hod, 135,-/1 hod fakultativních činností.

Odkaz na ceník: http://www.trendvozickaru.cz/socialni-sluzby/osobni-asistence

Fakultativní činnost

ANO

Fakultativní činnosti:

- krizová OA:
výjezd + skutečně spotřebovaný čas při výkonu krizové OA: 150,-  + 135,-/h

- výměna duše u mechanického vozíku 

 

Architektonická bezbariérovost

ANO

Veškeré prostory jsou bezbariérové.

Název poskytovatele

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc

IČ poskytovatele

61984680

Kontaktní údaje na poskytovatele