Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (§ 66)

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní / Ambulantní:

Komu je služba určena

 • senioři
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zdravotním postižením

Věkové skupiny

 • Senioři (od 65 let)
 • Mladí dospělí (19 – 26 let) - Služba je poskytována osobám od 18-ti let.
 • Mladí dospělí (19 – 26 let) - Služba je poskytována osobám od 18ti let.
 • Dospělí (27 – 64 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 4546630
 • Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (§ 66)
 • Adresa: Wurmova 577,77900 Olomouc
 • Telefon: 731619695
 • E-mail: olomouc@maltezskapomoc.cz
 • Web: www.maltezskapomoc.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

 • Senioři
 • Osoby se zdravotním postižením od 18 let věku

Sociální pracovník může zájemce odmítnout, pokud:

 • je zdravotní stav žadatele tak závažný, že by vylučoval možnosti služby a neumožňoval by zapojení jiného než odborně vzdělaného zdravotnického pracovníka, může sociální pracovník odmítnout uzavření smlouvy;
 • žadatel nespadající do cílové skupiny;
 • kapacita služby je naplněna;
 • žadatelchce využívat (zneužívat) službu, i když má vlastní možnosti řešení situace.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Podporujeme kvalitnější život lidí v Olomouci a okolí. Naší snahou je rozvíjení nebo udržení osobních schopností a dovedností, pomoc se začleňováním do běžného života s ohledem na psychické, fyzické a duchovní potřeby a to v přirozeném prostředí člověka.

Cíle

 • Psychosociální pomoc (cílená pomoc tam, kde je třeba poskytnout nemocnému a staršímu člověku sounáležitost a dodat mu sílu a chuť zvládat vlastní život, vhodnou cestou vysvětlit souvislosti stáří a onemocnění. Nabízí bezpečný prostor pro sdílení pocitů, které mnohdy přijímáme obtížně. To vše nejen u klientů, ale i u jejich blízkých).
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, vytržení ze samoty nebo odloučenosti.
 • Podpora při naplňování života klientů užitečnými a zajímavými zájmovými, vzdělávacími nebo volnočasovými
 • Trvalé rozvíjení osobnosti klientů s důrazem na zodpovědnost za svůj život a na samostatnost.
 • Možnost poradenství a pomoci při řešení běžných životních situací.
 • Pomoc přiuplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
 • Aktivizace - život v odloučení má za následek snížení schopnosti aktivně se podílet na „řízení“ svého života a to vede ke ztrátě životního smyslu, letargii, depresím a dalším zdravotním komplikacím. Bez postupné a citlivé aktivizace je tak cesta k životu s lidmi velmi obtížná.
 • Obhajování - život v izolaci s sebou často nese zvýšenou potřebu opory ve smyslu hájení svých oprávněných zájmů, nároků a práv - ztráta schopností bránit se, začlenit se, apod.
 • Informování a vzdělávání- dávky, příspěvky, možnosti jak řešit svou situaci, přehled o institucích, sociální poradentství vedoucí k životu ve vztazích.

3. Nabízené činnosti

Služba je poskytována převážně jako terénní služba v přirozeném prostředí uživatele služby a je poskytována bez úhrady. Důraz při poskytování služby je kladený na důstojnost klienta a jeho individuální potřeby. Službu odborně garantuje koordinátor (sociální pracovník), který zabezpečuje prvotní kontakt s žadatelem o službu, uzavírá s ním smlouvu a spolupracuje s ním na vytvoření individuálního plánu služeb a jeho očekávání. (Na vytvoření plánu individuálních služeb se podílí rovněž dobrovolník zapojený do služby). Na službě se dále podílejí dobrovolníci. Vyškolený a připravený dobrovolník pravidelně, většinou jedenkrát týdně, přichází za potřebnou osobou, ať už v domácnosti nebo pobytovém zařízení, a snaží se skrze společné aktivity rozvíjet sociálně-vztahový potenciál klienta - jedná se např. o povídání, předčítání, reminiscenci, společnou modlitbu, procházky, hraní společenských her, doprovod na úřady, k lékaři či za účelem obstarání jiných osobních záležitostí (společné nákupy

4. Specifika služby

Sociálně aktivizační služba usiluje o rozvíjení nebo udržení osobních schopností a dovedností, pomoc se začleňováním do běžného života při zohlednění psychického a fyzického stavu a duchovních potřeb a to všechno bez vytržení z přirozeného sociálního prostředí. Služba je významně podpořena dobrovolnickými programy Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením a Pomoc pečujícím při hlídání nemocných a zdravotně postižených. Mezi základní východiska a přístupy v poskytování služby patří: • Individuální přístup • Tolerance a důvěra • Respekt • Sounáležitost • Mlčenlivost a diskrétnost Důležitou zásadou při uskutečňování služeb je křesťanská láska k bližnímu a křesťanská etika vycházející z činnosti a tradice Řádu maltézských rytířů. Poslání služby: • psychosociální pomoc • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím • podpora při naplňování života klientů užitečnými a zajímavými aktivitami • trvalé rozvíjení osobnosti klientů s důrazem na zodpově

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Úterý  :  09:00-17:00  -  na základě domluvy
   Středa  :  09:00-17:00  -  kontaktní den
   Pondělí  :  09:00-17:00  -  na základě domluvy
   Pátek  :  09:00-17:00  -  na základě domluvy
   Čtvrtek  :  09:00-17:00  -  na základě domluvy
 •  
 • Ambulantní
  • Úterý  :  09:00-17:00
   Středa  :  09:00-17:00
   Pondělí  :  09:00-17:00
   Pátek  :  09:00-17:00
   Čtvrtek  :  09:00-17:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Služba je poskytována zdarma. Případné aktivity uživatele jdoucí nad rámec služby budou po dohodě uhrazeny uživatelem (např. vstupné na kulturní, sportovní a jiné aktivity).

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Maltézská pomoc, o.p.s.

IČ poskytovatele

26708451

Kontaktní údaje na poskytovatele